Mødereferat 20/9 2022

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 20.09. 2022 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden.  

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Christina Falck Christensen, Roar Tuxen Lavik

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Ulla Bate, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Bjarne Dahlgaard, Jeppe Martinus Kaarde, Nina Hviid, Susanne Z Bernth

 

 

Uden afbud, ikke tilstede :

 

Dagsorden:                                                                                                         Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af dirigent

Jens melder sig frivilligt

 1. Valg af referent

Ulla melder sig frivilligt

 1. Etablering af lille arkiv hos Carolina Bilag 1.

 

Vi godkender tilbuddet på kr. 39.687,50 fra Tømrer og Snedkerfirma Boskov Byg Aps

 

 1. Eventuelt underskrive revisionsprotokollen.

Er ej modtaget. Forventes at komme på dagsorden på næste MR møde

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Intet nyt da Jeppe ikke deltog i mødet

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer

A.

1. Vi deltog desværre ikke i Budgetsamråd. Man skal huske at give besked hvis man bliver forhindret i god tid så en anden kan deltage.

2. Der er sat udendørsstik op ved siden af hoveddøren.

3. Vi har modtaget en henvendelse om sogneindsamling. Det kan vi ikke bidrage med for tiden.

4. I forbindelse med bryllupper bliver der smidt med ris, fuglefrø og andet. Vores kirketjenere bruger tid på at gøre rent efter handlingerne. Vi har indkøbt en støvsuger der kan bruges til at fjerne resterne udenfor. Præsterne anmoder brudepar om at der ikke kastes med ris og andet.

5. Martin og Susanne deltager i landemode.

6. KAM har repræsentantskabsmøde. Anne E og Jens deltager.

7. Vi mangler stadig referater fra kirkegårdens bestyrelsesmøder. Jens har talt med Provsten om det, og vi skal have referaterne.

8. Stengården Kirke har 60 årsdag. Vi sender en blomst.

 

B. Ej tilstede

 

C. Kloakarbejder bliver færdiggjort den 26.9.2022

 

D.

1. Ulla orienterede om Kontaktpersonmøde hos KAM.

2. Og at vi har ansat en ny kirketjener. Hun stater den 1.10.2022

 

E.

1. Der var ingen henvendelser om tumlingedåb. Hoppeborg kunne aflyses uden udgift. Banneret kan benyttes en anden gang. Der frigives kr. 13.000

2. Minikonfirmandforløbet har brug for Bo og Aleksandras tilstedeværelse. MR godkender at Aleksandra bliver aflønnet i den forbindelse. Christina efterlyser hjælp.

3. Vi mangler en repræsentant til diakoniudvalget. Roar spørger Susanne om hun vil. Alternativt vil Christina gerne stille op.

4. Anne holder konfirmanddage. Kan pengene fra dåbseventen benyttes af præsterne til hygge med de unge. Vi besluttede at midlerne kan anvendes til formålet.

5. Roar holder foredrag om den sidste bog i biblen Johannes åbenbaring.

6. Sognedagen blev afholdt. Alle kor, unge som gamle underholdt. Der blev serveret pølser fra pølsevogn. Det var 140 deltagere.

 

 

F.

1. Hvis Korsangerne skal benyttes udenfor alm. arbejdstid, skal vi huske at aflønning skal afklares.

2. Bo afholder en koncert i kapellet 29. oktober kl. 15.

3. Afholder korweekend den kommende weekend, hvor koret øver

 

G.

Skovtur venter til foråret 2023. Der vil ikke være udflugt i år.

 

H.

Roar søger fondsmidler. Forventer et større antal ansøgere pga. krisen

 

I.

Martin orienterede om resultatet af budgetsamråd.

 1. Siden sidst

 

 1. Eventuelt
 1. Sten orienterede om planlægningen af Visionsdagen. Udvalget mødes den 27.9.2022. Roar vil gerne deltage i udvalget.
 2. Der er behov for at vi får indkøbt flere stole. Der blev båret mange stole ned fra 1. sal og retur igen til sognedagen. Vi har tidligere fået et tilbud, og det skal vi finde frem igen.