Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke  
onsdag den 22.08.2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  
 
Valgte menighedsrådsmedlemmer:  
Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen. 
 
Fødte menighedsrådsmedlemmer:  
Præster: Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær 
 
Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger 
 
Afbud fra: Berit Rasmussen, Anne Elise Nielsen, Nina Hviid, Anne Læssøe Jensen, Joy Caludann Rasmussen, Susanne Z Bernth 
 
Uden afbud, ikke tilstede: 
 
Evt. suppleanter: Hanne Carstensen 
Dagsorden:        Referat: 
 
  
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 
 
 
 
 
Valg af referent 
 
 
 
 
Ulla er valgt 
 
 
 
 
 
Beslutningspunkter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af 2. kvartalsrapport 2023. Bilag 1A, 1B, 1C, 1D, 1E 
 
 
 
 
Kvartalsrapport for 2. kvt 2023 er godkendt 
 
 
 
 
 
Underskrive tiltrædelses- protokollat fra revisor. Bilag 2 
 
 
 
 
Er underskrevet og afleveres til Kordegn 23.8.2023 til videre behandling 
 
 
 
 
 
Underskrive revisionsprotokollat om årsregnskab for 2021 Bilag 3  
 
 
 
 
Jeppe svare PWC på de spørgsmål der er stillet under punktet ’Risiko for væsentlig fejlinformation’  
Vedr. punktet ’Manglende funktionsadskillelse’ tager Jeppe kontakt til KAM for at få afklaring. 
MR afventer godkendelse af protokollatet indtil vi har fået svar på ovennævnte   
 
 
 
 
 
Orienteringspunkter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulptur foran Laden 
 
 
 
 
Vi afventer byrådsmøde i september  
 
 
 
 
 
Flagstang 
 
 
 
 
Jens er fortsat i dialog med Kirkegården 
 
 
 
 
 
Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe. 
 
 
 
 
Jeppe orienterede om en henvendelse fra Letbanen 
Jeppe ønsker mandat fra MR til at gå i forhandling. Mandatet er givet. 
MR skal have forelagt kontrakt før indgåelse 
 
 
 
 
 
Nyt fra: 
Formanden 
Kassereren 
Kirkeværgen 
Kontaktperson 
Præsterne 
Medarbejderrepræsentanten 
Aktivitetsudvalget 
Menighedsplejen 
Menige medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Der er søgt om frie midler til projekterne 8003, 8101 og 8511 
Martin deltager i næste Budgetsamråd 
KT har forespurgt om mere lys på gangen. Indtil videre ændres der ikke ved det af hensyn til elforbruget.  
Frivillige søges til Gladsaxe dagen.  
Jens går videre med sagen angående manglende pc. 
 
 
 
 
 
B.  
 
 
 
 
 
C. Havearbejde på Klirevænget igangsættes.  
Luftfugtigheden i kirken er meget høj 
Affugter skal indkøbes. Kan opbevares i kælderen når den ikke anvendes 
 
 
 
 
 
D. Hovedrengøring som altid. Har selv vasket gardiner og dermed sparet os for penge. Oprydning og optimering fortsætter. Mette skal på KT uddan i næste uge, og Elsa senere.  
Mette deltager i møde om grøn omstilling 
 
 
 
 
 
E. Intet at berette 
 
 
 
 
 
F. Alt er godt  
 
 
 
 
 
G. Fredagsklubben starter op igen. 
Lis (KT-vikar) vil gerne komme og holde foredrag 
 
 
 
 
 
H. Har haft årlig udflugt som gik til Lund 
 
 
 
 
 
I.  
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
Der er ønske om at referatskrivningen ses på storskærm under MR-møde 
 
 
Underskrifter: 
Valgte menighedsrådsmedlemmer: 
Jens Aaman Holzher 
Berit Rasmussen (afbud) 
Anne Læssøe Jensen (afbud) 
Ulla Jungersen 
Jeppe Martinus Kaarde 
Bjarne Dahlgaard 
Aase Nielsen 
Nina Hviid (afbud) 
Joy Caludann Rasmussen (afbud) 
Sten Frantzen 
Martin Karbeck Mouritsen 
Susanne Z. Bernth (afbud)  
 
Præster: 
Roar Tuxen Lavik 
Anne Elise Nielsen (afbud)  
Kirsten Søgaard Kjær 
 
Medarbejderrepræsentant: 
Bo Lundby Jæger 
Suppleanter: 
Hanne Carstensen