Mødereferat 30/8 2022

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 30.08.2022 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Christina Falck Christensen, Roar Tuxen Lavik

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra :

Anne E. Nielsen 

Roar T. Lavik

Jeppe M. Kaarde

Berit Rasmussen

Ulla Bate

Ulla Jungersen

Nina Hviid

 

Uden afbud, ikke tilstede :

Bjarne Dahlgaard (kommer kl. 19.32)

Joy

 

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af dirigent

Formand Jens A. Holzher

 1. Valg af referent

Christina F. Christensen

 1. Underskrive revisionsprotokollat 2020 alle MR-medlemmer underskriver. Bilag 1

Revisionsprotokollatet underskrives af de tilstedeværende rådsmedlemmer.

 1. Godkendelse af kvartalsrapport. Skal underskrives. V. Jeppe. Bilag 2A-2B-2C-2D

Medarbejderrepræsentant og organist Bo Lundby-Jæger påpeger manglende budgettering til kirkekoncerter i bilag 2B (punkt 3636). Dette er regnet med i punkt 3636 i kvartalsrapporten.

Det foreslås, at personalet inviteredes med til næste budgetrådsmøde.

Kvartalsrapporten, bilag 2A gennemgås.

Rapporten godkendes og underskrives af formand Jens Aaman Holzher og Martin Karbeck Mouritsen.

 

 1. Opsamling vedr. visionsdag.

Intet nyt om visionsdag.

Martin Karbeck Mouritsen foreslår, med støtte fra Sten Frantzen, at udvalget finder tid til et møde.

De foreslår d. 12.9 kl. 17, 19.9 kl. 17 eller 21.9 kl. 18 (i prioriteret orden).

 1. Problematikken omkring opførelsen af ny kirkegårdsmur. (Se mail fra Helsingør Stift den 03.06.22 på DAP)

Martin Karbeck Mouritsen fremlægger problematikken og påpeger, at kirkegårdsbestyrelsen skal orientere og indhente tilladelse fra Gladsaxe Kirkes Menighedsråd, før der træffes beslutninger eller disponeres angående kirkegårdsmuren og jorden, da ejerforholdet er rådets.

Anne Læssøe Jensen spørger ind til ekspropriationens indhold.

Det vedtages, at formanden forfatter et brev til kirkegårdsbestyrelsen med ønsket om, at Menighedsrådet tages med på råd.

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Jeppe er ikke til stede.

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer

A: Formanden orienterer om Landemode i Helsingør Stift, lørdag d. 1.10 med tilmelding 9.09 samt budgetsamråd onsdag d. 7.9 kl. 19 i Buddinge Kirke.

B: Kassereren er ikke til stede.

C: Anne Læssøe Jensen orienterer om, at der påbegyndes arbejde på kloakken onsdag d. 7.9 kl. 7.

Hun kontakter Carolina for aftale om nøgleboks.

D: Ulla orienterer om den ledige kirketjenerstilling.

Vi har taget god afsked med Christina Kirketjener.

Indtil videre har vi været heldige med kirketjenervikar Lis. Hun kan ikke tage hver 2. weekend, men vil gerne hver 3. – dem har vi sagt ja tak til.

Der er kommet 50 ansøgninger.

I uge 36 mødes ansættelsesudvalget og tager stilling til, hvem der skal inviteres til samtale.

Indtil da træder Aase og Hanne til, når korbørnene skal hentes af Karen.

E: Christina F. Christensen informerer om tumlingedåb. Arrangementet er godt undervejs. Vi afventer stadig tilmeldinger, men er på med reklamen.

F: Bo Lundby-Jæger går i gang med en ombytning af flyglerne.

G: Intet nyt.

H: Intet nyt.

I: Martin Karbeck Mouritsen spørger ind til deltagelse ved KAMs repræsentantskabsmøde. Formanden svarer, at vi sidste gang sendte to deltagere.

 1. Siden sidst

Intet nyt

 1. Eventuelt

Ud fra en forespørgsel på sidste medarbejdermøde foreslår formanden, at der investeres i en støvsuger, som kan klare problemet med ris på kirkepladsen ved vielser.

Dette vedtages.

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Ulla Bate

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Christina Falck Christensen

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger