Mødereferat 25/5 2021

Referat ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke

Den 25. maj 2021 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Franzen

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster: Anne Elise Nielsen, Christina Falck Christensen, Roar Tuxen Lavik

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra: Berit Rasmussen, Ulla Bate, Bjarne Dahlgaard, Jeppe Kaarde

Uden afbud, ikke tilstede:

 

Dagsorden:                                                                    Referat:

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Valg af dirigent

Anne Læssøe

Gennemgang af regnskab 2020

Det aftales at der planlægges et møde ang regnskabet hvor kirkegårdskontoret medvirker. Budget og kvartalsrapport drøftes også på dette møde.

Budget for 2022 (bilag 5)

 

Godkendelse af 1. kvartalsrapport (bilag 1)

 

6.0 Gaveindkøb til afgående kirkegårdsleder

Ansøgning fra korsanger Aleksandra Wagner (bilag 2)

 

Gavekort af beløb 1000/1200 kr

6. Bo er i gang med at opgøre normeringen. Ansøgningen skal behandles af hele rådet. Sagen tages op igen når menighedsrådet har et overblik over økonomien.   

Ældreklubben løses vha kirketjener og præsterne på skift.

 

Ansøgning vedr. musikledsagelse (bilag 3 vedhæftet ansøgning fra AEN om en time om ugen til Karen Gramkow)

Ansøgningen skal behandles af hele rådet. Sagen tages op igen når menighedsrådet har et overblik over økonomien.  

Opfølgning for konfirmander, som Christina Falck Christensen har haft. Tilbud om at samle dem.

Det frafalder. Konfirmander og forældre var glade og tilfredse for konfirmationen. Det havde været et turbulent år, men konfirmationen var en afsluttende succes.  

Minikonfirmander ved Christina Falck

Der søges om evt 2 aflønnede teologistuderende alt efter behov.

Spørgsmål vedr førstesalen i Laden: Tilladelse til at indhente tilbud fra grafiker til logo bevilges.

Medarbejdere inddrages i køb af møbler. Dette tages op til medarbejdermøde.

 

Ønske om bænk ved p-pladsen

På førstesalen i Stalden står en bænk, som kan stilles ved p-pladsen. Martin Karbech arrangerer dette vha praktisk bistand fra kirkegården.

Godkendelse af regnskab for menighedsplejen 2020 (bilag 4)

Roar Tuxen Lavik orienterede om regnskab for menighedsplejen. Regnskabet godkendes.

Christina Falck foreslog at søge fonde.

PR/Omdømme

Christina Falck fremlægger, at vi skal løfte vores omdømme; Hvordan gøre mere positivt opmærksom på Gladsaxe Kirke. Lade menigheden komme med ønsker til, hvad de kunne tænke sig og på den måde opdatere vores omdømme. Dette tages op igen efter sommerferien.

Christina Falck foreslår, at vi får ekstern konflikt-hjælp. Sten Franzen mener, at det er for tidligt, at bede om hjælp ude fra.

Anne Læssøe: fortiden er fortid. Nu ser vi fremad.

Christina Falcks forslag om ekstern assistance til konfliktløsning tages op efter sommerferien.

Eventuelt

Christina Falcks navn skal skrives på Præstetavlen. Rachel Wille Christoffersens slutdato skal skrives på.

Christina Falck indtræder i aktivitetesudvalget

Nyt fra:

A Formanden

Formanden ønsker hjælp til at passe postkassen. Martin Karbech foreslår at  Kordegn Carolina Hartmann inddrages. Evt næstformand Berit Rasmussen.

B Præsterne

Roar Tuxen Lavik orienterede om skoletjenesten.

C Kontaktpersonen

Præsterne deltager i medarbejdermøde.

Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg skal nedsættes. Dette skal på dagsordenen næste gang.

D Medarbejderrepræsentanten

 

E Kirkeværgen

Foldedøre bestilt til Laden.

Orienterede om Staldens tilstand og igangværende prøver.

Førstesalen på Ladens status kendes ikke 100%

Provstesynet: Borebiller i altertavle og prædikestolen. Der er ikke registeret nogen sag hos Nationalmuseet angående borebiller.

Reklametavler kan opsættes på den anden side af porten, end den hænger nu. Den skal blot bores ind i fugerne.

Kameraer opsat uden tilladelse.

15. juni kl 13.30 kommer stiftet på besigtigelse. Martin Karbech og Roar Tuxen Lavik og Bo Jæger deltager.

Martin Karbech mener ikke, at der skal søges om tilladelse til at sætte kameraer op i kirken.   

Roar Tuxen Lavik mener, at de er sat lovligt op, da de ikke har boret nye huller i væggen.

Martin Karbech vil dele sin dropbox med Anne Læssøe.

Sætningsskade i Stalden ved vi endnu ikke hvor dyrt det bliver.

Affaldssortering i køkkenet undersøges.

F Aktivitetsudvalget

 

G Menighedsplejen

 

H Nyt fra menige medlemmer

 

Lukket møde:

Referat i særskilt dokument

 

 

 

 

 

Underskrifter:

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde

Berit Rasmussen                                       

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen                                                          

Bjarne Dahlgaard

Jens Aamann Holzher                                                

Aase Nielsen

Nina Hviid                                                               

Ulla Bate

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z Bernth

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Christina Falck Christensen

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger