Mødereferat 31/5 2022

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 31.05.2022 kl. 18:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Christina Falck Christensen, Roar Tuxen Lavik

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra :  Anne Elise Nielsen, Berit Rasmussen, Ulla Bate

Uden afbud, ikke tilstede :

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen indsigelser

 1. Valg af dirigent

Nina er valgt

 1. Valg af referent

Ulla er valgt

 1. Indlæg ved Sten vedr. psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

 

 1. Visionsdag. Opsamling fra sidste MR-møde.

Roar har kontaktet Kirkefondet. De afholder visionsdage, og Roar uddelte udkast til en dag for os.

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg der mødes og afstemmer forventninger, og kommer med en plan til MR. Et par medarbejdere skal deltage i udvalget.

2 præster, 2 medarbejdere og 4 fra MR

Præster og medarbejdere bliver enige om hvem der skal deltage og melder det til Nina som indkalder.

Fra MR deltager Sten, Nina, Martin, Jeppe

 1. Godkendelse af kvartalsrapport. (Skal underskrives) v. Jeppe. Bilag 1A, 1B, 1C, 1D

Jeppe fremsatte et forslag om asfaltering på kr 68.000. Vi har også et tilbud på kr 15.000. Anne L skal have dokumentation for det sidste

Vi har 3.8 mio i Kirke- og præsteembedskapitaler som vi kan søge om at få del i så anlægsprojektet ang. vendeplads kan gennemføres

Jeppe meddeler Mikkel at vi ikke er interesseret i deres tilbud

Vi opdaterer anlægsskemaet i forhold til beslutning på tidligere MR møde

 1. Godkendelse af budget 2023. v Jeppe. Bilag 2A

Gladsaxe Sogns Menighedsråd,

CVR-nr. 10997712, Budget 2023,

Bidrag budget afleveret d. 23-05-2022 10:52

 1. Lån af Laden til årets knipledag den 27.08.22 v. Jens

Det falder sammen med Gladsaxe dagen, og vi skal ikke selv bruge lokalerne i stueetagen.

Udlån blev godkendt. Jens beder om tidspunkter for dagen, så kirketjener kan åbne og lukke

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Der skal etableres en engkirkegård. Kirkemuren skal repareres.

Jens udbeder sig referat fra møderne i kirkegården.

 1. Indbrud på kirkekontor. Hvad kan vi gøre for at tyverisikre bedre?  Indkøb af nye møbler.

Tyvene var i Carolinas kontor i 6 min og i mødelokalet i 3. Imens har alarmen larmet højt. Roar har klaget til vagtselskabet over at det tog dem over en time at komme. Normal tid er 12 min.

Politiet siger at

 • vi sikre os mere ved at have overvågningskameraer
 • vores ting mærkes
 • Mere udvendig belysning (bevægelsessensorer)
 • Antal af alarmer skal øges, da der mangler på flere lokaler

Roar vil sammen med vagtselskabet, Jens og Jeppe lave et oplæg til forbedring incl priser

Roar har ønske om at få sat låse på nogle af sine indvendige døre. Det blev godkendt

11. Nyt fra:

 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer

 

 1. Gladsaxe dagen. Hvis man har lyst til at bidrage, må man melde sig.

Loftet har fået opsat lyddæmpning og det fungerer.

Måtteudskiftning er ikke aktuelt, og vi siger nej tak.

Regning fra Visda på en bøde for brug af et foto, godkendes.

Roar står for Sankt Hans

Skal vi afholde MR mødet 28.6.? Jens kan aflyse det hvis der ikke opstår noget.

Der SKAL afholdes møde i august da vi skal der skal aflægges regnskabsrapport. Mødet bliver den 30. august kl. 19.

 1. Er nævnt tidligere
 2. Malerarbejde på Klirevænge. Stalden bliver ’afleveret’ nu. Kloak arbejde påbegyndes efter sommerferien.
 3. Tages på lukket punkt
 4. Dåbsevent og minikonfirmation er planlagt. Christina foreslår et eventudvalg. Tager det op med Aktivitetsudvalget
 5. Intet nyt
 6. Der er ikke planlagt nyt aht ressourcer (kirketjenere)
 7. Årlig sommerudflugt planlagt 21.8.
 8.  

 

 

 1.  

 

 1. Eventuelt

 

 

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Ulla Bate

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Christina Falck Christensen

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger