Mødereferat 28/9 2021

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke

Den 28. september 2021 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Franzen

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster: Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Christina Falck Christensen,

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra: Jeppe Kaarde

Uden afbud, ikke tilstede:

 

Dagsorden:                                     Referat:

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt

Valg af dirigent: Nina Hviid

Metode for referatskrivning: Det vedtages at der tages Beslutnings-protokol.

Stiftskonsulenternes bemærkninger til kameraer i kirken. Drøftelse af om der skal udarbejdes en ansøgning om opsættelse igen (Bilag 1a og 1b): Det besluttes enstemmigt, at kameraerne skal tages ned og stiftets vejledning følges. Der nedsættes et udvalg for indstilling af løsning bestående af Bo Lundby Jæger og Roar Tuxen Lavik.

Rådgivningsaftaler – status, v. Anne Læssøe: Se punkt Nyt fra kirkeværgen

Anlægsgartner - præsteboliger: Se punktet Nyt fra kirkeværgen.

Lønforhold -sangere (Bilag 2): Forslag om lige løn til weekendsangerne vedtages. Det evalueres efter et år.

Budget 2022 – KAM - status (Bilag 3): Budgetønsker sendes til KAM senest den 8 oktober. Budget for Gladsaxe Kirke fra KAM sendes ud straks

Gladsaxe Kirkegård – udskillelse fra Gladsaxe Sogn (Bilag 4): Formanden bedes kontrollere om han har besvaret forespørgslen

DAP og arkivering: Orientering fra Læssøe om arkivering på DAP

Møbler på førstesalen: Se punkt 16

Brev fra Provst Peter Senbergs ang. varetagelse af begravelseshandlinger i kirken (Bilag 5):  Menighedsrådet beklager, at der er sket fejl og vil gøre alt for at rette op på det skete.

Højtidsfejringer i efteråret/vinter: 13. Der laves et budget baseret på faktiske tal fra regnskab 2019


Tumlingedåb i foråret: 14. Christina Falck Christensen opstiller et budget.

 

Præsternes økonomiske beføjelser?: Der laves et budget baseret på faktiske tal fra regnskab 2019

Forslag til indretning af 1. salen (Bilag 6abc): Intet er besluttet. Tallene lægges ind i budgettet.

 

Nyt fra

A Formanden

B Præsterne

C Kontaktpersonen

D Medarbejderrepræsentanten

E Kirkeværgen

F Kassereren

G Aktivitetsudvalget

H Menighedsplejen

I Nyt fra menige medlemmer

Evt

Lukket møde:

Referat i særskilt dokument

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde

Berit Rasmussen                                       

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen                                                          

Bjarne Dahlgaard

Jens Aamann Holzher                                                

Aase Nielsen

Nina Hviid                                                               

Ulla Bate

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z Bernth

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Christina Falck Christensen

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger