Mødereferat 25/10 2022

Referat for ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den 25.10.2022 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden,  

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Christina Falck Christensen, Roar Tuxen Lavik

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

 

Afbud fra : Susanne Z Bernth, Roar Tuxen Lavik

 

Uden afbud, ikke tilstede :

 

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af dirigent

Jens Aaman Holzher valgt

 1. Valg efter § 9 i Menighedsloven.

Valg af Menighedsrådsformand.

Jens Aaman Holzher modtager genvalg

(Hemmelig afstemning)

Jens Aaman Holzher valgt med 11-0

 1. Valg af næstformand.

Berit Rasmussen modtager genvalg. (Hemmelig afstemning)

Berit Rasmussen valgt med 11-0

 1. Valg af kasserer.

Jeppe Martinus Kaarde modtager genvalg.

Jeppe Martinus Kaarde valgt 13-0

 1. Valg af kirkeværge.

Anne Læssøe Jensen modtager genvalg.

Anne Læssøe Jensen valgt 13-0

 1. Valg af sekretær.

Anne Elise Nielsen modtager genvalg.

Anne Elise Nielsen valgt 13-0

 1. Valg af kontaktperson.

Ulla Jungersen modtager genvalg.

 

Ulla Jungersen valgt 13-0

 1. Fastsættelse af honorarer.

Formand 3.500,00 de andre 3.000,00 md.

 1. Fastsættelse af forretningsområde for de valgte.

Vi bibeholder eksisterende forretningsområder

 1. Valg af bygningssagkyndig til syn (Ikke kirkeværge)

Box 25 fortsætter

 1. Valg af underskriftbemyndiget (der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedr. køb, salg og andre dissipationer over fast ejendom og optagelse af lån).

Aase Nielsen valgt

 1. Underskrive revisionsprotokollat 2021. Hele menighedsrådet underskriver. Skal lægges ind i DAP.

Bilag 1.

Revisionsprotokollat underskrives

 1. Godkendelse af budget 2023

Bilag 2 A Bilag 2 B

Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Budget 2023, endeligt budget afleveret d. 19-10-2022 08:55. Godkendt

 1. Ansøgning fra Karen Gramkow.

Bilag 3.

Godkendt

 1. Evt. opsigelse af kontrakt med AOF.

Bilag 4.

AOF opsiges efter sidste arrangement den 30. marts. Varsles nu af kordegn Carolina Hartman

 1. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen ved Jeppe.

Jeppe Martinus Kaarde orientererede om: a. Kirkegårdsmuren reparation

b. Engkirkegården (udgravning af vandhul mv). Tegninger og visionsplan medtages ved næste møde.

 1. Opsamling vedr. visionsdag.

Sten Frantzen orienterer. Der blev afholdt et møde den 27. september. Sten Frantzen og Roar Tuxen Lavik deltog. Roar bidrog med ideer til, hvem der kunne afholde en visionsdag og hvordan denne kunne forløbe.

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer

A. Formanden: Takker for et godt samarbejde i året, der er gået.

Vi har ansat en ny kirketjener som alle er meget glade for.

Borde og stole til loftet i uge 44 og 45.

Indhentning af tilbud om istandsættelse af Bo Jægers kontor.

Temamøde 9/11 2022 om Grøn omstilling. Jens Aaman og Ulla Jungersen deltager.

B. Ikke noget nyt.

C. Der arbejdes på arkiv til kordegnen.

Kloakken er færdiggjort.

D. Vi har ansat Mette Vadstrup som kirketjener og det går rigtig godt.

Det gamle personalekontor indrettes til depot.

E. Christina Falck informerede om minikonfirmandforløb der forløb rigtig godt.

Christina Falck informerede om, at hun har fået ny stilling i Søborg fra 1/12 2022.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg i forhold til at skrive annonce.

F. Bo Jæger afholder koncert den 30. oktober 2022. Danmarks radio optager og sender koncerten.

G. Fredagsklubben kører godt med god hjælp fra Aase Nielsen og Nina Hviid

H. Roar Tuxen Lavik er ikke til stede

I. Der er møde i skoletjenesten den 3. november.

 1. Siden sidst

Ikke noget nyt

 1. Eventuelt

Carolina Hartman sættes til at undersøge telefon-abonnement-udgifterne og udgifter til alarmsystemer.

 

 

 

 

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Ulla Bate

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Christina Falck Christensen

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger