Mødereferat 24/1 2023

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke 

Tirsdag den. 24.01. 2023 kl.19:00, Gladsaxe Sogn, Laden.  

 

Valgte menighedsrådsmedlemmer:  

Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen.

 

Fødte menighedsrådsmedlemmer:  

Præster : Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær.

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Suppleanter: Hanne Carstensen, Arne Fogt

 

Afbud fra : Bjarne Dahlgaard, Joy Caludann, Nina Hviid, Berit Rasmussen,

Ulla Jungersen, Susanne Z Bernth

Uden afbud, ikke tilstede :

 

Dagsorden:                                                                                       Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Valg af dirigent

Jens Aaman Holzher

 1. Valg af referent

Anne Elise Nielsen

 1. Mikkel Dalsby, kirkegårdsleder Gladsaxe kirkegård fortæller om hverdagen på kirkegården.

Mikkel Dalsby fortalte

 1. Visionsdag. Opsamling fra sidste MR-møde.

Der afholdes visionsdag den 16. februar fra kl 9-12.30 med kirkekonsulent Svend Madsen.

 1. Besigtigelsesrapport over Gladsaxe Kirke. Bilag 1

Vi har modtaget brev fra Nationalmusset efter gennemgang af kirken. Der er fugtproblemer. Og solindfald ved prædikestolen, der skader træværket. Vedr Borrebilleangreb bliver de nødvendige foranstaltninger iværksat efter nationalmuseets anvisinger.

 1. Ansøgning fra kirke-og kultur medarbejder Karen Gramkow vedr. kor. Bilag 2

Punktet bliver udsat til næste MR-møde. Der afholdes et møde med KAM vedr budgettet inden næste MR-møde.

Martin Karbech beder om at Karen Gramkow fremviser en oversigt over hvor mange timer hun er på kontoret.

 1. Abonnement på Kirke Karnov.

Abonnement opsiges

 1. Beslutning om der skal flages ved bisættelser og begravelser, ved Anne E. Nielsen.

Det besluttes, at der flages på halv ved bisættelse.

 1. Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe.

Intet at berette da kirkegårdslederen fortæller om hverdagen på kirkegården på mødet dags dato.

 1. Nyt fra:
 1. Formanden
 2. Kassereren
 3. Kirkeværgen
 4. Kontaktperson
 5. Præsterne
 6. Medarbejderrepræsentanten
 7. Aktivitetsudvalget
 8. Menighedsplejen
 9. Menige medlemmer
 1. 21/3 Generalforsamling i Helsingør Stift Glostrup sognegård kl 18.30
 2. Intet nyt
 3. Orienterer om renovering af organist-kontoret.

Bygningsgennemgang den 7/2.

Vedr projektører ved kordegnekontoret og på gårdspladsen indhentes der tilbud.

D.

E. Anne Elise Nielsen fortalte om det gode samarbejde, der er i præstegruppen.

F. Den 28. præsenterer Bo Jæger orglet for Gladsaxe musikskole.

Bo Jæger er i gang med at planlægge de 6 koncerter, han planlægger i løbet af året.

Bo Jæger ønsker at oprette en musikforening i Gladsaxe kapel. Dette har han indsendt en ansøgning om til kirkegårdsbestyrelsen.

Bo Jæger deltager aktivt i SMK Carl Blochs udstilling. 15. marts

2. september kommer den Brasilianske dirigent Reginaldo til Gladsaxe Kirke.

Mail fra Døds Metal Band, Mea Culpa om de må lave en EP med kirkekoret. Dette er under overvejelse i kirkekoret.

G. Det går strygende. Stor succes med hyggeklubben om fredagen.

H. Roar orienterer om julehjælp. Der var 16 ansøgninger. Der er uddelt 16 stk julehjælp. I alt 11.000 kr. 6 familier og 10 enlige.

I. Martin Karbech ønsker billede af dem, der sidder i menighedsrådet på hjemmesiden.

Anne Læssøe Nyhedsblog på hjemmeside ser ikke ud til at være opdateret.

Arne Fogh fortæller om gammel døbefont der udstilles på Grønnemosen. Den er fra Lillemosegård.

Arne Fogt ønsker referat fra MR-møder tilsendt.  

 

 

 

 1. Siden sidst

Intet at berette

 1. Eventuelt

Intet

 

 

 

 

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jens Aaman Holzher

Berit Rasmussen

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen

Jeppe Martinus Kaarde

Bjarne Dahlgaard

Aase Nielsen

Nina Hviid

Joy Caludann Rasmussen

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z. Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Kirsten Søgaard Kjær

 

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger

 

Suppleanter:

Hanne Carstensen,

Arne Fogt