Mødereferat 22/6 2021

Referat ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke.

Den 22. juni 2021 klokken 19.00, Gladsaxe Sogn, Laden,

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate, Martin Karbeck Mouritsen, Sten Franzen

Fødte menighedsrådsmedlemmer:

Præster: Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra: Christina Falck Christensen, Susanne Z Bernth,

Uden afbud, ikke tilstede:

 

Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

Valg af dirigent: Nina Hviid

Forslag om at kirkeadministrationen overtager regnskabet den 1/9 v/ AEN

Godkendt at KAM overtager vores regnskab fra 1/9

Godkendelse af budget 2022 Bilag 1

Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 17-06-2021 10:45.

 

Menighedsrådet har godkendt foreløbig budget 2022.

 

Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Bilag 2: Godkendt

Brev fra provsten vedr. gavekort Bilag 3: Martin Karbech orienterer om sit svar til provsten, og mener, at vi har handlet ud fra gældende regler.

Bænk ved p-plads: Kirkegårdens personale vil gerne være behjælpelig med placering ved den lille p-plads. Dette står Martin Karbech for.

Al-sangsstævne Bilag 5: Vi deltager. Kontaktperson er Bo Jæger

 

Eventuelt

 

Nyt fra:

A Formanden

 

B Præsterne:

Roar Tuxen fortæller om sognedagen den 12. september. Hjælp søges til kirkefrokosten. 

C Kontaktpersonen:

Der skal udpeges en medarbejderrepræsentant. Og en ledelsesrepræsentant. Sten Franzen udpeges til ledelsesrepræsentant. 

D Medarbejderrepræsentanten:

Bo Jæger orienterer om sangernes lønforhold via bilaget.

Bo Jæger foreslår, at der er en etårig prøveperiode for sangerne.

E Kirkeværgen:

Anne Læssøe orienterer om plakattavle. Vægmontering til plakattavle, tilbud indhentet af Karen Gramkow godkendes.

Indhentet tilbud af Martin Karbeck godkendes ang. præstetavle. Roar Tuxen står for den videre kommunikation ang. tekst.

Foldedørene kommer forhåbentlig i uge 28. Måske uge 31. Roar Tuxen er kontaktperson ang. nøgle så de kan komme ind.

Diverse reparationer til min 50.000- 100.000 kr vedr førstesalen på Laden. Brandmyndigheder har krav om at der etableres branddør. Dette er ikke med i mangler, men en mangel fra ingeniøren. Martin Karbeck og Roar Tuxen følger op på sagen.

Orienterer: Vedr. Klirevænget. Vedr. anlægsarbejder omkring Laden og Stalden. Og vedr. præsteboligen. 

 

F Aktivitetsudvalget:

Fredagsmøderne er begyndt. Berit Rasmussen foreslår samarbejde med visitator i kommunen. Annoncerer på kommunens hjemmeside.

 

G Menighedsplejen:

Martin Karbeck påpeger at kassereren ikke har sit eget punkt ved nyt fra.

 

H Nyt fra menige medlemmer

 

Lukket møde: Referat i særskilt dokument

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde

Berit Rasmussen                                       

Anne Læssøe Jensen

Ulla Jungersen                                                          

Bjarne Dahlgaard

Jens Aamann Holzher                                                

Aase Nielsen

Nina Hviid                                                               

Ulla Bate

Sten Frantzen

Martin Karbeck Mouritsen

Susanne Z Bernth

Præster:

Roar Tuxen Lavik

Anne Elise Nielsen

Medarbejderrepræsentant:

Bo Lundby Jæger