Mødereferat 21/1 2021

Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke d. 26/1 2021

Hvor: Gladsaxe Sogn, Laden

Hvornår: Kl 19

Valgte menighedsrådsmedlemmer: Jeppe Martinus Kaarde, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen,

Ulla Jungersen, Bjarne Dahlgaard, Jens Aamann Holzher, Aase Nielsen, Nina Hviid, Ulla Bate,

Lis Bruun, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth

Præster: Roar Tuxen Lavik, Anne Elise Nielsen, Christian Gottlieb

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger

Afbud fra: Susanne Z Bernth

Uden afbud, ikke tilstede: Martin Karbech Mouritsen, Bjarne Dahlgaard

 

1 Godkendelse af dagsorden                                     

Godkendt

2 Valg af dirigent                                                         

Anne Læssøe blev valgt

3 Ansøgning om udmeldelse af MR fra Karin Opager Bilag 0

Ansøgning om udmeldelse bevilget

3 Valg af kirkegårdsudvalg, jf bilag 1

Anne Elise Nielsen, Jeppe Kaarde, Jens Aaman Holzher

4 Valg af 2 repræsentanter til deltagelse i budgetsamrådet jf bilag 2

Bjarne Dahlgaard, Jeppe Martinus Kaarde

5 Valg af repræsentant til kirkegårdsbestyrelsen jf bilag 3

Jeppe Martinus Kaarde

6 Valg af repræsentant til skoletjenesten jf bilag 4aog 4b

Anne Elise Nielsen, Nina Hviid

7 Valg af repræsentant plus suppleant til diakoniudvalget jf bilag 5a og 5b

Roar Tuxen Lavik, Valg af suppleant står åbent

8 Personaleudvalg

Nedlægges

9 Ansvarlig for Gladsaxe kirkes hjemmeside og Facebookside jf Bilag 6

 

Karen Gramkow bevilges 2 timer om ugen til opdatering af Hjemmeside og Facebook pr 1. februar 2021

10 Ansøgning fra kirkesanger Aleksandra Vagner jf bilag 7

Det besluttes at Jens Aaman Holzher, medlem af aktivitetsudvalget, indkalder til møde i aktivitetsudvalget snarest, hvorefter, der vendes tilbage til Aleksandra Vagner med svar på ansøgningen i form af en hensigtserklæring.

Svaret i form af en hensigtserklæring ligger klart til næste menighedsrådsmøde.

11 Nedsættelse af ansættelsesudvalg for ansættelse af ny præst jf bilag 8

Hele menighedsrådet inkl. personalerepræsentant Bo Lundby Jæger, og Roar Tuxen Lavik og Anne Elise Nielsen

12 fastlæggelse af menighedsrådsmøder i 2021 jf bilag 9

23/2 2021; 23/3 2021; 27/4 2021; 25/5 2021; 22/6 2021; 24/8 2021; 28/9 2021; 26/10 2021; 30/11 2021

13 Provstesyn jf bilag 10

Taget til efterretning

14 Nøgler. Hvem skal have

Aase Nielsen skal have nøgle til Laden

Anne Læssøe nøgle til alt

 

15 Indkøb af tavler til PR-brug Bilag 11

Det besluttes, at kirkeværge Anne Læssøe vil undersøge det nærmere.

16 Biskoppens afgørelse vedr. klage ovemenighedsrådsvalg 2020 Bilag 12

Afgørelsen tages til efterretning

17 Nyt fra

A Formanden

 

 

B Nyt fra præsterne

 

C Nyt fra kontaktperson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Nyt fra medarbejderrepræsentant

 

 

E Nyt fra kirkeværgen

Kirkeværgen ønsker en oversigt over, hvilke byggesager der er vedtaget og hvilke, der er på ønskelisten.

 

 

 

 

 

 

 

 

F Nyt fra Aktivitetsudvalg

 

 

 

G Nyt fra Menighedsplejen

 

AFormanden Jeppe Martinus Kaarde orienterede om, at spørgsmålet om honorar til formandskabet blev drøftet ved sidste møde i kirkegårdsbestyrelsen. Skal honoraret udbetales af kirkekassen? Dette skal på dagsorden næste gang.

Kordegnens fysiske tilstedeværelse på kontoret drøftet. Funktionerne varetages hjemmefra.

B Nyt fra præsterne: Anne Elise Nielsen fortalte om de erfaringer hun havde fra bisættelser angående kirketjenere og udsathed for corona.

C Kontaktpersonen orienterede om, at der ved medarbejdermøde var fundet løsninger for kirketjenere angående udsathed for coronasmitte. Dvs kirketjenere lægger de blomster ind, som er sendt til kirken på forhånd. I god tid før handlingen forlader kirketjenerne kirken og de pårørende lægger selv blomsterne ind. Dette meddeler kordegnen Carolina Hartman bedemændene om, når de arrangerer højtid.

Kirkesanger Aleksandra Vagner tænder og slukker for klokkerne.

Ulla Jungersen og Aase Nielsen holder møde med medarbejderne hver måned. Et punkt var hvem har ansvaret for at der ikke kommer flere ind i kirken, end det tilladte antal? Ansvaret er præstens.

Hvem må og skal rekvirere håndværkere? Ring til Formand Jeppe Martinus Kaarde og det løses i samarbejde med medarbejdere.

Det noteres i Churchdesk, hvilken kirketjener, der har vagten.

 

D Medarbejderrepræsentant Bo Lundby Jæger

MasterCard ønskes aktiveret.

 

E Kirkeværge Anne Læssøe orienterer om bilag til regnskabsinstruks, der skal opdateres. Dette vil formand Jeppe Martinus Kaarde tage sig af.

Fakturamail ønskes oprettet.

Undrer sig over at arkiverne i menighedsrådspostkassen ikke har været opdateret af det gamle menighedsråd.

Kirkeværgen har prøvet at danne sig et overblik over tidligere byggesager.

Til næste gang får vi lavet en liste over byggesager.

Formanden Jeppe Martinus Kaarde skal sørge for, at post til menighedsrådet ikke fortsat sendes til den tidligere formand Martin Mouritsen.

 

F Aktivitetsudvalg

Nina Hviid ønsker at mails sendt til aktivitetsudvalget besvares af alle i udvalget.

 

G Roar Tuxen Lavik meddeler at Kirsten Andreasen ønsker at fortsætte som medlem af menighedsplejen.

 

18 Evt

Intet til eventuelt

 

 

 

 

 

 

Underskrifter:

Valgte menighedsrådsmedlemmer:

Jeppe Martinus Kaarde,

Berit Rasmussen,                                                        

Anne Læssøe Jensen,

Ulla Jungersen,                                                             

Bjarne Dahlgaard,

Jens Aamann Holzher,                                                 

Aase Nielsen,

Nina Hviid,                                                                    

Ulla Bate,

Lis Bruun,                                                                      

Martin Karbeck Mouritsen,

Susanne Z Bernth

 

Præster:

Roar Tuxen Lavik,

Anne Elise Nielsen,

Christian Gottlieb

 

Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger