Referat fra ordinært menighedsrådsmøde i Gladsaxe kirke  
tirsdag den 19.09.2023 kl. 19:00, Gladsaxe Sogn, Laden. 
 
Valgte menighedsrådsmedlemmer:  
Jens Aaman Holzher, Berit Rasmussen, Anne Læssøe Jensen, Ulla Jungersen, Jeppe Martinus Kaarde, Bjarne Dahlgaard, Aase Nielsen, Nina Hviid, Joy Caludann Rasmussen, Martin Karbeck Mouritsen, Susanne Z Bernth, Sten Frantzen. 
 
Fødte menighedsrådsmedlemmer:  
Præster: Anne Elise Nielsen, Roar Tuxen Lavik, Kirsten Søgaard Kjær 
 
Medarbejderrepræsentant: Bo Lundby Jæger 
 
Afbud fra: Berit Rasmussen, Nina Hviid, Susanne Z Bernth, Joy Caludann Rasmussen 
 
Uden afbud, ikke tilstede: 
 
Evt. suppleanter: 
 
Dagsorden:        Referat: 
 
 
Godkendelse af dagsorden
 
Godkendt 
 
Valg af referent 
 
Anne Elise Nielsen 
 
Beslutningspunkter: 
 
Underskrive revisionsprotokollat om årsregnskab for 2021.  
 
Det er nu underskrevet 

Ansøgning om køb af flygel til Kapellet. Ved Bo. Bilag 1 
 
Ansøgningen blev drøftet. Det blev besluttet at ansøgningen bliver sendt til kirkegårdsbestyrelsen.  
 
Ved behandling af Gladsaxe Sogns økonomiske forhold skal menighedsrådsmedlemmers evt. spørgsmål tilgå formand og kasserer skriftligt senest torsdag før punktet skal behandles på førstkommende menighedsrådsmøde. 
 
Dette vedtages 
 
Samvirkemøde:  Er vi interesserede i at der holdes et samvirkemøde. Bilag 3. 

Vi er interesserede og afventer de andre sognes holdning 
 
Skulptur ved indgang til Laden. Vil vi betale 20.000 kr. for at få den byttet. 
 
Nej. Vi lader skulpturen stå. 
 
Orienteringspunkter: 
 
Kort nyt fra kirkegården v. Jeppe. 
 
Jeppe Kaarde orienterede om forhandlinger med letbanen.  Jeppe Kaarde udsender projektet vedr. denne del til MR, før der kan tages stilling til dette punkt. 
 
 
Muligheden for opsætning af solceller på Kirkegården. Ved Ulla. 
 
Jeppe Kaarde tager spørgsmålet med til kirkegårdsbestyrelsen 
 
Overvejelse om oprettelse af et fælleskirkeligt udvalg i Gladsaxe ligningsområde. 
 
Vi afventer videre information fra Provstiet 
 
Orientering fra Budgetsamråd. Ændringer i anlægsønsker. Bilag 2A, 2B, 2C. 
 
Jens Aaman Holzher orienterede fra budgetsamråd. 
 
Vedr. Microsoft licenser til MR  
 
Ulla Jungersen orienterede om at dem, der  ønskede det, har fået licenser. 
 
Nyt fra: 
Formanden 
Kassereren 
Kirkeværgen 
Kontaktperson 
Præsterne 
Medarbejderrepræsentanten 
Aktivitetsudvalget 
Menighedsplejen 
Menige medlemmer 
 
Når man melder sig til noget bedes man møde op eller melde afbud. 
Der skal indkøbes et arkivskab som skal stå i Stalden.  
 
Forslag om at møde en halv time før og spise sammen til hver andet møde. 
 
C. Kirkeværgen orienterede om diverse fremtidige projekter og deres stade. Projekt på Klirevænget opstartes 27/9. 
Der er kommet tilsagn fra Stiftet vedr. projekt i Kirken. 
Der modtaget 2 tilbud vedr. udv. renovering af Staldens facade.  
 
D. Kontaktpersonen orienterede om nye seniorregler for ansatte i det nye år 
E. Intet at bemærke 
F. Intet at bemærke 
G. Fredagsklubben er startet op igen 
H. Intet at bemærke 
I. Intet at bemærke 
 
Eventuelt 
 
Ulla Jungersen mindede om, at der er valg til menighedsrådet 2024 
 
 
Underskrifter: 
Valgte menighedsrådsmedlemmer: 
Jens Aaman Holzher 
Berit Rasmussen 
Anne Læssøe Jensen 
Ulla Jungersen 
Jeppe Martinus Kaarde 
Bjarne Dahlgaard 
Aase Nielsen 
Nina Hviid 
Joy Caludann Rasmussen 
Sten Frantzen 
Martin Karbeck Mouritsen 
Susanne Z. Bernth 
 
Præster: 
Roar Tuxen Lavik 
Anne Elise Nielsen 
Kirsten Søgaard Kjær 
 
Medarbejderrepræsentant: 
Bo Lundby Jæger 
 
Evt. suppleanter: